List name Post address Description
Trip-info trip-info@list.ayy.fi Teekkaripurjehtijoiden yleinen tiedotuslista
Trip-jas trip-jas@list.ayy.fi Teekkaripurjehtijoiden jasenlista
Trip-kipparit trip-kipparit@list.ayy.fi
Trip trip@list.ayy.fi
Vihreat vihreat@list.ayy.fi Aaltovihre;t ry:n hallitus
Vista-mail vista-mail@list.ayy.fi
Vk-akt vk-akt@list.ayy.fi
Vktiedottaa vktiedottaa@list.ayy.fi
Yhdistystilat-tky2 yhdistystilat-tky2@list.ayy.fi
Results per page: